HOOFDSTUK 8 ....verklaring....

 

Maar wat is dat nou eigenlijk voor een ”verklaring" waar zij het allemaal steeds over hebben?

Met een hersenen verstuikend schrijven, ondertekend maar waarschijnlijk niet gelezen door president-commissaris Schmelzer en gedateerd op 16 november 1987, wordt aan de aandeelhouders een stuk ter tekening voorgelegd:

“     De ondergetekende ..................................................

in aanmerking nemende............................................

verklaard
(sic) hierbij en verbindt zich hierbij

onherroepelijk en onvoorwaardelijk tegenover Tonnema B.V. en zijn mede-aandeelhouders om alle door hem gehouden aandelen Tonnema B.V., wiens bod door de houders van tenminste 75 procent van het geplaatste kapitaal van Tonnema B.V. zal zijn aanvaard (ongeacht of de ondergetekende behoort tot de aandeelhouders die bet bod hebben aanvaard) en verklaart hierbij tevens onvoorwaardelijk afstand te doen van zijn statutaire voorkeursrecht op de door de andere aandeelhouders Tonnema B.V. gehouden aandelen die aan bedoelde gegadigde worden verkocht en overgedragen.  


In het schrijven, het eerste bericht over het “onderzoek” sedert de jaarvergadering van 24 april 1987, wordt nog even toegelicht wat het tekenen impliceert:

“    De verklaring is niet een akkoordverklaring vooraf met verkoop of prijs, maar alleen een verklaring dat een minderheid zich akkoord verklaart als een meerderheid (75 procent) een bod acceptabel vindt en is derhalve geen volmacht om tot verkoop over te gaan. Deze verklaring beschermt alleen het collectieve belang van aandeelhou­ders.   ”

Dat is natuurlijk ‘humbug’, want wie tekent kan zonder het te weten van het ene moment op het andere zijn aandelen kwijt zijn. En dat voor een prijs en aan een koper waar hij misschien niet achter staat.

En de reden voor deze briljante constructie?

“Kijk,  deelt Schmelzer mede, “wij willen U graag in kennis stellen van de resultaten van het door Pierson, Heldring & Pierson N.V. gehouden onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat een aantal bedrijven zeer geïnteresseerd is om alle aandelen van Tonnema B.V. over te nemen”.

En verder?

Verder niks!

Daar moeten die domme Friese boertjes het als informatie maar mee doen.

“Maar," gaat Norbert verder, “wij moeten het ook hebben over de verdere voortgang van de procedure. Gedurende de onderzoeksfase is duidelijk geworden dat de geïnteresseerde bedrijven de hoogte van de prijs voor de aandelen mede baseren op het verkrijgen van de vennootschap als geheel en voor het verkrijgen van het optimale bod op uw aandelen moet dus 100 procent beschikbaar zijn als de meerderheid van de aandeelhouders (dus die 75 procent) besluit tot acceptatie van een bod. Bespreking met gegadigden voor de overname van de aandelen Tonnema is dus alleen zinvol als U tekent, begrijpt u wel? En wel graag binnen drie dagen.”