HOOFDSTUK 25 ....ghost-writer....

 

"Betreft: aanbevelinq bod Van Nelle


Geachte aandeelhouders,
(zo schrijft Schmelzer)


Hierbij stellen wij u op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot de verkoop van uw aandelen Tonnema B.V.


Na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 februari 1988 is door Pierson, Heldring & Pierson N.V. onderhandeld met Mars Inc. over de eventuele overname. Deze onderhandelingen hebben niet tot een positief resultaat geleid aangezien Mars Inc. alleen geïnteresseerd was in een 100 % aandelenpak­ket.

 

(Wat er gezien het standpunt van Mars te "onderhandelen" viel is ons een raadsel. Het zal wel bij wat zeuren gebleven zijn.)

 

"Vervolgens is onderhandeld met Van Nelle daar dit de partij was, na Mars Inc., die het hoogste bod had uitge­bracht".

 

(Als wij geen rekening houden met zo'n half dozijn "algemeen verachte outsiders".)


"Het resultaat van deze onderhandelingen is dat Van Nelle thans als de enige serieuze overnamekandidaat is overgeble­ven .... "

 

(Je kan zeggen wat je wil van de Rotterdamse weduwe, maar dat is een knap potje "onderhandelen" geweest.)

 

" ... en haar oorspronkelijk bod aanzienlijk heeft verhoogd. Wij menen dat Van Nelle een goede overname kandidaat is voor Tonnema B.V. en goede toekomstperspectieven biedt voor de onderneming. Voorts (?) is Van Nelle bereid geweest de door de Raad van commissarissen.....”

 

(Waar is "het bestuur" eigenlijk gebleven, zou er ruzie zijn met Fons?)

 

.... “gestelde criteria te garanderen, te weten:

         
1. handhaving van de continuïteit van de werkgelegenheid;
2. handhaving van het Nederlands karakter;
3. handhaving van de merken positie.
"


Mars dus niet, zoals bekend


Tim Lakeman - ja z'n broer - schrijft in zijn advies aan de Ondernemingsraad: "De door de aandeelhouders in het 'selling document' gevraagde garanties stellen niets voor!"

"Het bod van Van Nelle” ... ",
gaat het epistel verder, "bestaat uit:

     
- f 2.802,08 per aandeel, is op basis van 100 procent f 26,9 miljoen;
- een bedrag van 5 % in escrow.

 

Het nu voorliggende bod is het resultaat van een zorgvuldig gevoerde procedure die de meest gerede (?) partijen in de zoetwarenbranche omvat.


Gezien het lange proces (juist) en de zorgvuldigheid (nouou) waarmee PHP de verkoopprocedure heeft geleid, menen wij dat thans het bod van Van Nelle het meest aantrekkelijk is.

 

(Deze briljante trant van argumenteren heeft verdacht veel weg van die van Esther - dezelfde ghost-writer, misschien?)

 

"In de AvA van 29 maart aanstaande zullen wij nader het een en ander mondeling toelichten."

 

Voor de heren die altijd van mening zijn geweest dat zij wel zullen uitmaken wat goed is voor de aandeelhouders begint het er naar uit te zien dat alles in kannen en kruiken is. De twee schitterende aanbevelingen hebben kennelijk hun effect op de toch wel enigszins zorgelijke aanstalten tot het tonen van begrip bij enkele aandeelhouders niet gemist.

 

Maar dan, vijf dagen vóór de grote dag, ligt er bij alle aandeelhouders een brief van Lampe in de bus.