HOOFDSTUK 30 ....blaag....

 

Wie er ook kijk op heeft is de meervoudige handelskamer van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.


"Tonnema BV is een winstgevend bedrijf, maar kent blijkens de verstrekte gegevens geen expansie. Dat komt de Rechtbank bij Tonnema BV als noodzakelijk voor, wil het bedrijf zich staande kunnen houden wanneer in de EEG een volledig vrije markt ontstaat".


Is dat niet schitterend? Bij het lezen van dit soort passages manifesteert er zich bij de auteur altijd een soort pa­nisch/hilarische druk achter de oogbal, vergezeld van de bijkans onweerstaanbare drang luid gierend een gorilladansje te maken rond de lantarenpaal op de hoek (wat in Amsterdam overigens nauwelijks aanleiding tot enige opschudding zou geven).


Eerste rechter: "En dan hebben wij hier het conceptvonnis Tonnema. Het bevalt mij nog niet helemaal. Wij overwegen hier dat de patstelling gevaren inhoudt, niet voor de direct nabije toekomst, maar zeker wel in de wat verdere toekomst. Maar dat is te zwak. Wij moeten dat adstrueren. Wie heeft er een sug­gestie?"
Tweede rechter: "Wèèèl, ik weet het niet hoor, maar de media gooien je tegenwoordig dood met Europa '92, misschien dat wij daar iets mee kunnen doen?"
Eerste rechter: "Hééé, mischien zo gek nog niet. Grenzen open, hoe houdt Tonnema zich staande, expansie noodzakelijk, ja, daar kunnen wij wat mee".
Tweede rechter: "En 1992 dekt natuurlijk mooi onze beschrij­ving 'de wat verdere toekomst'!"
Derde (en jongste) rechter: "Wat houdt dat nou eigenlijk in, Europa '92?"
Eerste rechter: "Zeg, wat is dat nou, zoiets moet je toch weten! Uiterlijk per 31 december 1992 zijn alle grenzen binnen de EG geopend en is de interne markt een feit. Je begrijpt wat dat voor een Tonnema betekent! Ongebreidelde en hevige concur­rentie. Een geweldige bedreiging, die expansie in onze ogen dringend noodzakelijk maakt. Begrijp je?"
Derde (en jongste) rechter: "Hmmm, ja. Maar eh, werkt dat dan ook niet andersom? Ik bedoel, corrigeer mij als ik het fout heb, maar schept dat niet ook meteen voor Tonnema mooie kansen op een veel grotere markt?"
Eerste en tweede rechter: "?"
Eerste rechter: : "Ja eh, laat dat nou maar verder aan ons over, jij komt net kijken. Hou je een beetje gedeisd". Tweede rechter (mompelend): 'Bemoeizieke blaag'".


In tegenstelling tot wat misschien door het bovenstaande schetsje wordt gesuggereerd hebben wij een rotsvast, onwankel­baar vertrouwen in het Nederlandse Rechtsbestel. Hetgeen in geen enkel opzicht incongruent hoeft te zijn met het feit dat wij de gedachtengang van de rechter niet altijd kunnen volgen. Waarvan akte!


Het aangehaalde zinnetje over expansie en de EG was onderdeel van één van de overwegingen van de Rechtbank in haar vonnis in de zaak van Lampe en de stichting tegen Tonnema BV (want in Nederland dien je in een dergelijk conflict met mede-aandeel­houders te procederen met de vennootschap!).


Lampe c.s. verliezen de zaak. De vordering tot nietigverkla­ring van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeel­houders van 3 januari 1988 tot wijziging van de statuten, wordt afgewezen.


Door eisers is aangevoerd "dat genoemd besluit in strijd is met de goede trouw als bedoeld in art. 11 Boek 2BW, alsmede in strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 7 Boek 2BW en voorts jegens Lampe onrechtmatig". Zij stellen "dat het besluit geen ander oogmerk had dan het voorkeursrecht van Lampe ongedaan te maken".