Vacatures bestuur VvE Wimbledon

 

Deze advertentie stond in het Dagblad Trouw van zaterdag 9-2-2013.

 

De mogelijkheid om te solliciteren liep tot april 2013. De procedure van werving&selectie is in het verloop van het jaar 2013 afgerond. In januari 2014 werd het geselecteerde bestuur ter benoeming voorgedragen. Helaas werden zij bij de stemming in de ALV gepasseerd door wederom een bestuur bestaande uit zelfbestuurders. Dat bestuur had geen enkel plan behalve zo veel mogelijk obstructie plegen tegen de noodzakelijke veranderingen. Daar kwam pas in november 2015 een einde aan door de lang verwachte benoeming van een bestuur dat wel aan de in de advertentie geformuleerde eisen voldoet. De prestaties van het nieuwe bestuurlijke team bleven achter bij de aanvankelijke verwachtingen.

 

Gebleken is dat besturen van verenigingen van eigenaars (VvE's) een apart vak is, waarbij weliswaar juridische, financiële en onderhoudstechnische deskundigheid van groot belang is, maar vooral goede communicatie, eerlijkheid en transparantie.

 

Bovenstaande advertentie is goed te gebruiken bij de werving & selectie van nieuwe bestuurders. Het zou zo maar kunnen dat daaraan weer behoefte ontstaat. 

 

Onderstaand vind u van alles, maar ook ACTUELE INFORMATIE over de situatie van de VvE Wimbledon. Klik op datgene wat u wilt zien.

 

VvE Wimbledon

De eigen website van de VvE Wimbledon, met foto's en algemene informatie. Op de pagina "kosten appartementen" is de informatie onjuist. De beheerder - en dat is sinds 1-1-2020 VvE Beheer Starrip -, heeft nog wat te doen.

 

Ondertussen is door De Werkgroep Wimbledon een eerste opzet gemaakt van een website die zowel gebruikt kan worden om de leden van de VvE te informeren, maar dat ook kan doen voor aspirant-kopers en hun makelaars. Klik op deze link: wimbledondertje.

 

Beleidsprogramma voor een nieuw bestuur

En dat is gelukt, in de ALV d.d. 30-9-2021 is een nieuw bestuur benoemd dat voorgedragen is door De Werkgroep Wimbledon. Dat nieuwe bestuur gaat schoon schip maken. Binnenkort wordt het draaiboek verwacht.

 

Nieuwsbrief Stichting nr 17 d.d. 8-2-2021

De corona crisis heeft het bestuur Ebbinkhuijsen misbruikt door zo veel mogelijk video-ALV's te organiseren met overladen agenda's. Het vragen stellen aan en serieuze antwoorden krijgen van de eigenzinnige bestuurders is een drama geworden. De lijst met juridische procedures die eigenaren aanspannen wordt langer en langer. Het wachten is op een nieuw bestuur dat allereerst schoon schip maakt.

 

Nieuwsbrief Stichting nr 16 d.d. 30-12-2020

In deze nieuwsbrief wordt een kort overzicht gegeven van de prestaties van het sinds 3-6-2020 aangetreden bestuur Ebbinkhuijsen. Het gaat niet de goede kant op.

 

Akte uitlaten d.d. 14-8-2020 inzake de VvE Wimbledon vs Lampe/Vroege.

Productie 1 Rapport "Breukdelen enzovoorts..." versie 1-8-2020

Productie 2 Uitlating bij akte d.d. 14-8-2020 van Lampe/Vroege als reactie op de Uitlating bij akte van de VvE d.d. 19-6-2020

De VvE worstelt al jaren met de verdeling van de servicekosten. Dat gaat nog steeds niet goed. De VvE faalt al jaren in het toepassen van de juiste verdelingsmethodiek zoals in de Akte van Splitsing is voorgeschreven. Een groep eigenaren van de voor privé gebruik afgesplitste appartementsrechten hebben de kont tegen de krib gegooid en betalen hun maandelijkse bijdrage zoals zij met de Akte in de hand zelf hebben berekend. De gedagvaarden hebben hun laatste woord in eerste aanleg eindelijk mogen inleveren bij de kantonrechter.

 

Nieuwsbrief Stichting nr 15 van 4-8-2020

Misstanden bij de VvE Wimbledon geïnventariseerd door Leo Lampe

Na 8 weken is het op 20-2-2020 benoemde interim-bestuur al weer vertrokken; zij wilden niet langer opboksen tegen die "continue destructieve kracht" binnen de VvE die al jaren misstanden veroorzaakt. Jammer. De ALV benoemde in de ALV van 3-6-2020 twee nieuwe interim-bestuurders die hun video-ALV van 11-8-2020 wegens gebrekkige voorbereiding moesten afblazen. 

 

Beschikking Gerechtshof Amsterdam 28-4-2020

Het Hof heeft het ALV-besluit de begroting 2019 goed te keuren vernietigd. De kwestie ging over een bedrag van € 155.100 dat ten behoeve van voorgenomen uitgaven voor twee projecten in de begroting 2019 was gezet, Deze projecten hadden eerst in de ALV moeten worden goedgekeurd met de daarvoor geldende meerderheid. De penningmeester zal de maandelijkse bijdragen 2019 nog moeten corrigeren."Wij willen ons geld terug".

 

Nieuwsbrief Stichting nr 14 van 18-1-2020

Als het allemaal lukt dan zal de vergadering van eigenaars van 20-02-2020 een interim-bestuur benoemen bestaande uit professionals van buiten: deskundig, open, eerlijk en fatsoenlijk (DOEF). En dat is wonderwel gelukt! Maar we zoeken nog een goede penningmeester!

 

Nieuwsbrief Stichting nr 13 van 1-8-2019

Als vervolg op de bijeenkomst van 15-7-2019 zal worden voorgesteld om uit de leden een commissie samen te stellen die voorlopig het nog zittende bestuur gaat ondersteunen bij de beleidsvorming. Vooral de voorbereiding van de in de vergadering van eigenaars te nemen besluiten zal de aandacht krijgen. Misschien gaat daardoor de stapel juridische procedures slinken.

 

Beschikking Kantonrechter 19-6-2019 en Beroepschrift naar het Gerechtshof 17-7-2019

Het is in het belang van alle VvE’s in Nederland dat de gewraakte be­schikking wordt vernietigd. Het kan niet zo zijn dat een bestuur van een VvE de procedure van het goedkeuren van een begroting, waarvoor slechts de meerderheid van 50% plus 1 nodig is, moedwillig gebruikt om incidentele bijzondere uitgaven te gaan doen, waarvoor naar aard en bedrag voor goedkeuring conform de Akte van Splitsing een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk is. Onbehoorlijk bestuur.

 

Nieuwsbrief Stichting nr 12 van 10-2-2019 en het Besluit omgevingsvergunning 18-4-2019

Aanvankelijk is de aanvraag omgevingsvergunning voor het peperdure verduurzamen van de gevels aan de noordoostzijde van het gebouw door de gemeente Amstelveen buiten behandeling gesteld. Een nieuwe poging lukte echter wel, maar de gemeente stelde in haar besluit een aanvullende voorwaarde, namelijk een Ontheffing Wet Natuurbescherming. Dat besluit kwam er uiteindelijk ook. Er werden tegen beide besluiten bezwaarschriften ingediend en daarna werd het angstig stil. Het bestuur wil allereerst een "interne heroriëntatie" uitvoeren. 

Ook geeft de nieuwsbrief een goed overzicht van de juridische procedures waar het huidige bestuur van de VvE Wimbledon in verzeild is geraakt.

 

"Breukdelen enzovoorts..." per 31-12-2018

In dit spreadsheet wordt minutieus uitgerekend hoeveel geld nog van de ene groep naar de andere groep eigenaars moet worden overgeheveld, omdat jarenlang de servicekosten niet goed zijn toegerekend. Vanaf 1-1-2016 doet de administratie het min of meer weer conform de akte van splitsing, maar ook het huidige bestuur aarzelt om goed af te rekenen met het verleden. 

 

Nieuwsbrief Stichting nr 11 van 10-12-2018

Het bestuur probeert projecten van groot onderhoud en investeringen die het gebouw verfraaien en installaties verbeteren ten laste te brengen van de exploitatierekening. De maandelijkse bijdragen worden daardoor onacceptabel hoog. Zullen we toch maar weer een nieuw bestuur gaan zoeken of komt men tijdig tot bezinning?

 

Nieuwsbrief Stichting nr 10 van 18-4-2018

Ook bij de VvE Wimbledon is het verduurzamen toegeslagen. Dat blijkt vooral erg duur te zijn. Het vertrouwen in de bestuursvoorzitter drs Ruth van der Hilst is door de Stichting opgezegd.

 

Beschikking d.d. 19-3-2018 kantonrechter over de gevelaanpak

Het kostte de kantonrechter moeite om het verzoekschrift niet ontvankelijk te verklaren. Desondanks hebben de indieners aan het langste eind mogen trekken. In punt 8 van de beoordeling is de ter zitting afgedwongen belofte van het bestuur opgenomen om het "goedkoopste" scenario 3 te gaan uitwerken. En de kantonrechter kan zich niet voorstellen dat die belofte niet wordt nagekomen.

 

Nieuwsbrief Stichting nr 9 van 15-12-2017

Het bestuur van de VvE Wimbledon heeft op onrechtmatige wijze aan de ALV een verkeerd besluit ontlokt inzake het voorgenomen gevelonderhoud. Onbehoorlijk bestuur, het is nu afwachten of de kantonrechter dat ook vindt. 

 

Nieuwsbrief Stichting nr 8 van 11-11-2017

In het jaar 2018 zou het volgende project voor gevelonderhoud moeten beginnen. De besluitvorming over de aanpak dreigt vast te lopen door onderling gekissebis. Gaat de ledenvergadering beslissen om voor veel geld drastisch te verbouwen of gaat ze opdracht geven om pragmatisch reparaties uit te voeren?

 

Evaluatie van het Visiedocument

Na bijna 5 jaren van strijd zijn de 7 aanbevelingen van destijds onder de loep gelegd. Wat is er van terecht gekomen? Waar zijn we? En heeft de VvE Wimbledon al een beetje geleerd om zich aan de eigen spelregels te houden?

 

Nieuwsbrief Stichting nr 7 van 8-9-2017

Aan de orde is gesteld de noodzaak tot het verhogen van de effectiviteit en efficIëntie van de (brand)beveiliging van de gebouwen van de VvE Wimbledon.

 

Brief aan het bestuur over de jaarafrekeningen stookkosten 2016

Lang verwacht, maar na de mislukte poging van het bestuur om de ALV van 21-6-2017 te verleiden de jaarrekening 2016 goed te keuren, kregen 5 weken later de leden pas hun jaarafrekening stookkosten 2016 onder de ogen. Die bleken helemaal fout te zijn, omdat de verkeerde methode door VvE Beheer Amsterdam (VBA) is toegepast. De samenwerking tussen bestuur en VBA gaat niet echt soepel.

 

Nieuw meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Eindelijk is een nieuw MJOP geboren. Dit plan gaat de meerderheid van de vergadering van eigenaars goedkeuren. In de verdere besluitvorming zal het gaan om het beoordelen van verantwoorde voorstellen voor het starten van projecten van noodzakelijk groot onderhoud. Die moeten vooral betaalbaarheid zijn. Dit MJOP is ontdaan van alle misplaatste ambities van enkelen om te verfraaien en te verbeteren, daarvoor is eerst een goedgekeurd investeringsplan nodig.

 

Nieuwsbrief Stichting nr 6 van 1-6-2017

Een kort overzicht van de belangrijkste zaken in aanloop van de ALV van 21-6-2017. Het vermoeden is dat er al een tijdje een bestuurscrisis wordt uitgevochten.

 

Nieuwsbrief Stichting nr 5 van 17-9-2016

Na 10 maanden inwerken van het nieuwe bestuur laat de Stichting Belangenbehartiging verontruste eigenaren Wimbledon Amstelveen weer iets van zich horen. Complimenten, maar ook kritische noten.

 

De update d.d. 14-9-2016 van het Verslag van onderzoek naar de kwaliteit van de administratie van de VvE Wimbledon. Aspirant-eigenaren moeten hier kennis van nemen. Niet meteen afhaken, want het nieuwe bestuurlijke team doet er alles aan om de zaak weer op orde te krijgen. De situatie waarin de VvE Wimbledon verkeert is ernstig, maar verre van hopeloos.

 

Evaluatie Projecten Groot Onderhoud

In de periode 2013 - 2015 is door het toen zittende bestuur alsof de duivel op hun hielen zat allerlei zogenaamd urgent groot onderhoud uitgevoerd. Bijzonder onvoorzichtig bestuurlijk gedrag. Een eerste opzet van een evaluatie is gemaakt, maar wordt gehinderd door onvolledige informatie. Het qua planning en kosten uit de hand gelopen project Zuidgevel is nog niet opgeleverd door de aannemer Van Vliet Bouw die de financiële afwikkeling in een juridische procedure heeft doen verzeilen.

 

Over de brandveiligheid, notitie 11-6-2016

Onder het mom van de protocollen (brand)veiligheid is in het flatgebouw Wimbledon vanachter de receptiebalie een circus van 24/7 aanwezige dag- en nachtwachten georganiseerd. Die zijn ook persoonsgerichte activiteiten gaan verrichten, zoals sociale en medische zorg. Ze zijn er niet voor gekwalificeerd. Aan deze omstandigheden dient dringend een einde te worden gemaakt. Het kost de vereniging te veel geld. Beter is het een etalage te maken van diensten waaruit bewoners kunnen kiezen en afnemen tegen betaling.

 

Notulen van de ALV d.d. 26-11-2015 en het eerste bericht van het nieuwe bestuur aan de leden d.d. 15-12-2015.

Het tij is gekeerd! De ledenvergadering heeft eindelijk besloten om een geheel nieuw bestuurlijk team te benoemen, bestaande uit onafhankelijke, bekwame en ervaren personen van buiten. Het nieuwe bestuur gaat toezicht houden op de werkzaamheden van een professionele beheerder: VvE Beheer Amsterdam. In haar eerste nieuwsbrief zet het nieuwe bestuur al enige lijnen uit. Verwacht wordt dat de grondige schoonmaak spoedig begint.

 

Nieuwsbrief Stichting nr 4 van 11-5-2015

Een blik in het verloop van een ledenvergadering van de VvE Wimbledon. De leden zijn het dictatoriale "zelfbestuur" meer dan zat. Waar is de begroting 2015?

 

Nieuwsbrief Stichting nr 3 van 27-3-2015

Zijn we nu een serviceflatgebouw voor senioren 50+ of zijn we een verzorgingsflat? Is een 10-jaar boekenonderzoek door een registeraccountant de aangewezen weg?

 

Nieuwsbrief Stichting nr 2 van 5-2-2015

De op 4-12-2014 opgerichte Stichting belangenbehartiging verontruste eigenaren Wimbledon Amstelveen geeft een overzicht van de financiële situatie waarin de VvE Wimbledon zich bevindt. Zorgelijk. Hoe lang kan nog van de eigenaars worden gevergd dat zij de kamikaze van het huidige bestuur nog moeten verdragen?

 

Nieuwsbrief Stichting nr 1 van 8-12-2014

De Stichting Belangenbehartiging verontruste eigenaren Wimbledon Amstelveen stelt in haar eerste nieuwsbrief drie te nemen besluiten voor: entreegelden terugbetalen; servicekosten rechttrekken en een nieuw bestuurlijk team werven en selecteren.

 

Verslag van onderzoek naar de kwaliteit van de administratie

Vanaf 14-10-2014 is de update nummer 12 ter beschikking.

Jarenlang zijn bepaalde groepen eigenaren bevoordeeld ten koste van hun mede-eigenaren. Het gaat om het onrechtmatig innen van entreegelden bij nieuwe bewoners en het verkeerd toerekenen van servicekosten naar de grotere appartementen met garage en de kleinere appartementen zonder garage. Dat moet hersteld worden met terugwerkende kracht. Aan het onderzoeksverslag is nu de bij te stellen balans per 31-12-2013 toegevoegd. Die geeft een goed overzicht van de financiële hoedanigheid waarin de VvE Wimbledon zich op die datum bevond. 

 

Aansprakelijk stellen van het bestuur

Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de ALV's van 24-4-2014 en 22-5-2014 heeft een groep verontruste bewoners moed verzameld om het bestuur aansprakelijk te stellen voor haar bestuurlijk falen.

 

Een nieuw bestuur bestaande uit bewoners

Tijdens de ALV van 16-1-2014 werd een nieuw bestuur gekozen  bestaande uit bewoners, goedwillende amateurs. Jammer, voor degenen die anders hadden gehoopt. Even een stapje terug in de organisatieontwikkeling.

 

En hoe nu verder ............. ?

In dit memorandum schetsen enkele leden hun mening over de prioriteit om met de hulp van een extern geworven nieuw bestuurlijk team in 2014 binnen de organisatie van de VvE Wimbledon schoon schip te maken.

 

Mededeling d. 24-10-2013 en mededeling d.d. 8-11-2013

Na de nieuwsbrief van januari 2013 is het interim-bestuur eindelijk tot uitvoering overgegaan van de herinvoering van de juiste methode om de servicekosten over de eigenaren te verdelen en heeft het onrechtmatig innen bij nieuwe eigenaren van zogenaamde administratiekosten/entreegelden beëindigd. Deze twee maatregelen kunnen terugwerkende effecten hebben waaromtrent kopers zich goed moeten oriënteren.

 

De juiste berekening van de maandelijkse lasten 2013.

In een memorandum d.d. 1-7-2013 geeft mede-eigenaar Leo Lampe zijn persoonlijke mening over de berekening van de maandelijkse lasten per eigenaar. Hij vraagt zich af waarom men maar blijft volharden in die dingen te doen waarvan al zo lang bekend is dat ze fout zijn?

 

Gaan we ons weer aan de spelregels houden?

Een 'update' wordt gegeven van het visiedocument in een brief aan de ALV d.d. 29-5-2013. Tevens wordt verslag gedaan van de werving & selectie van een geheel nieuw bestuurlijk team. Dat is erg goed gelukt. Nu de benoeming nog. De schoonmaakactie kan beginnen. Het is immers voorjaar. 

 

Speech voorzitter visiecommissie.

Het interim-bestuur heeft aan de bijeengeroepen buitengewone Vergadering van Eigenaren van 28-2-2013 voorgesteld om de visiecommissie te ontheffen van haar taak. Het visiedocument is door de vergadering voor kennisgeving aangenomen. De bal ligt nu bij het bestuur.

 

Visiedocument 9-2-2013

Na 2 jaar discussiëren heeft een klankbordgroep bestaande uit leden van de VvE Wimbledon de voorwaarden voor een perspectiefvolle toekomst van het complex aan het papier toevertrouwd. Er worden 7 aanbevelingen gedaan die niet veronachtzaamd kunnen worden.

 

We doen het fout!

De eerste nieuwsbrief van de hand van het interim-bestuur d.d. 31-1-2013. Het interim-bestuur erkent op pagina 4 dat de werkwijze van opeenvolgende besturen om de servicekosten over de eigenaren te verdelen niet in overeenstemming is met hetgeen daarover voorgeschreven is in de akte van splitsing. Voor juristen: van toepassing is artikel 3:309 BW. De datum van verspreiding van deze nieuwsbrief is dus "de datum van bekend worden" en daarná hebben betrokkenen 5 jaar de tijd om een claim in te dienen.

 

Arrest Gerechtshof 's Gravenhage d.d. 20-4-2010

In dit arrest wordt een VvE er bikkelhard op gewezen dat het eigen uitvindingen toevoegen aan de methode om servicekosten te verdelen over de eigenaren niet kan. Akte is akte. De nakoming eisende eigenaar wordt in het gelijk gesteld en vanaf datum van aankoop van zijn appartementsrecht moet het bij hem abusievelijk in rekening gebrachte worden terugbetaald inclusief de wettelijke rente.


Onderzoek TU-Delft.

Een onderzoek van de TU Delft uit 2003 over "De toekomst van servicekoopflats, kansen en bedreigingen". Bij deze studie is het complex Wimbledon als case-studie gebruikt.

 

Het hoe en waarom van ballotage.

Een in 2005 gemaakte beschrijving van de eisen die aan nieuwe leden van de VvE Wimbledon worden gesteld.